Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv

Prop. 47 LS (2010-2011), Innst. 144 L (2010-2011), Lovvedtak 34 (2010-2011)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 09.12.2010 Innst. 144 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2010

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2010