Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv

Prop. 47 LS (2010-2011), Innst. 144 L (2010-2011), Lovvedtak 34 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 144 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2010