Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)

Prop. 123 L (2011-2012), Innst. 65 L (2012-2013), Lovvedtak 16 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 13.11.2012 Innst. 65 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som innebærer at trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier. Egenandeler betalt for slik undersøkelse eller behandling skal omfattes av egenandelstak 2.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2012

   Behandla andre gang i Stortinget 04.12.2012