Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)

Prop. 123 L (2011-2012), Innst. 65 L (2012-2013), Lovvedtak 16 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 65 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som innebærer at trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier. Egenandeler betalt for slik undersøkelse eller behandling skal omfattes av egenandelstak 2.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.12.2012