Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 23.04.2013 Innst. 266 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag til endringer i åndsverkloven om tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett, herunder regler om tilgang til opplysninger om identiteten bak IP-adresser. Lovendringen ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Høyre sluttet seg til flertallet med unntak for § 56a.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.04.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 07.05.2013