Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013), Innst. 266 L (2012-2013), Lovvedtak 51 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 23.04.2013 Innst. 266 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til endringer i åndsverkloven om tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett, herunder regler om tilgang til opplysninger om identiteten bak IP-adresser. Lovendringen ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Høyre sluttet seg til flertallet med unntak for § 56a.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.05.2013