Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 07.05.2013 Innst. 287 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens årsmelding for 2012. Komiteen registrerer at antallet klager stiger litt hvert år og domineres av klager på Nav, Fylkesmannen og kommunene. Komiteen gir uttrykk for at tallene i meldingen tyder på at forvaltningen i det store og hele gjør en god jobb og behandler henvendelser fra innbyggerne i tråd med gjeldende regelverk. De aller fleste sakene fører ikke til kritikk fra Sivilombudsmannen eller henstilling om å se på saken på nytt. Komiteen ber Sivilombudsmannen om å ta initiativ overfor forvaltningen for å få på plass mer systematikk i hvordan ordningen kan gjøres bedre kjent overfor personer som mener seg utsatt for feil og urett fra forvaltningen. Komiteen registrerer at ombudsmannen bruker mye tid på mindre saker og åpenbart grunnløse klager og ber derfor ombudsmannen jobbe mer i dybden med prinsipielt viktige saker. Stortinget har vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2013

   Behandla i Stortinget: 06.06.2013