Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020)

Prop. 91 S (2013-2014), Innst. 279 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 12.06.2014 Innst. 279 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket i beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen en forordning om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa. Formålet med med ordningen er å opprette et nytt overordnet program for investeringer i infrastruktur innen EU.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2014

   Behandla i Stortinget: 17.06.2014