Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)

Prop. 50 L (2015-2016), Innst. 234 L (2015-2016), Lovvedtak 58 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 14.04.2016 Innst. 234 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.). Stortinget har enstemmig vedtatt å slutte seg til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.04.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 18.05.2016