Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)

Prop. 50 L (2015-2016), Innst. 234 L (2015-2016), Lovvedtak 58 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.04.2016 Innst. 234 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.). Stortinget har enstemmig vedtatt å slutte seg til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.05.2016