Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 07.12.2016 Innst. 123 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i introduksjonsloven, jf. Prop. 3 L (2016-2017) Endringer i introduksjonsloven (samordning av offentlige ytelser), jf. Innst. 123 L (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 16.12.2016