Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

Prop. 104 LS (2017-2018), Innst. 23 L (2018-2019), Lovvedtak 2 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 23.10.2018 Innst. 23 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i den særskilte skatteordningen for skipseiende selskaper (rederiskatteordningen) på bakgrunn av EFTAs overvåkingsorgans vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen som tillatt statsstøtte for en ny periode på 10 år (2018-2027).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.10.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 13.11.2018