Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)

Prop. 115 L (2017-2018), Innst. 80 L (2018-2019), Lovvedtak 14 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 80 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 10.12.2018