Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)

Prop. 119 S (2017-2018), Innst. 21 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 18.10.2018 Innst. 21 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet. Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om endringer i bevilgninger for 2018 som følge av en tilleggsavtale til jordbruksavtalen mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, inngått 30. august 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.10.2018

   Behandla i Stortinget: 25.10.2018