Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane

Dokument 8:22 S (2018-2019), Innst. 66 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 20.11.2018 Innst. 66 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane. I dokumentet fremmes det fem ulike forslag som skal bidra til å fremme godsoverføring fra veg til bane. Ingen av de fem forslagene ble vedtatt, men Stortinget vedtok enstemmig et forslag fra KrF om å be regjeringen vurdere om det er mer hensiktsmessig å benytte administrative sanksjoner i form av forenklet forelegg for å sikre en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket, herunder nivået på foreleggene og muligheten til å kreve det inn på stedet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2018

   Behandla i Stortinget: 18.12.2018