Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)

Prop. 12 L (2018-2019), Innst. 93 L (2018-2019), Lovvedtak 19 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 03.12.2018 Innst. 93 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen, når det gjelder blant annet: - bestemmelsene om kvalifiseringsprogram i sosialtjenesteloven hva gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold. - om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet. - forenklinger i reglene om fastsettelsen av sykepengegrunnlaget til selvstendig næringsdrivende, frilansere og frilansere som har tegnet forsikring i folketrygdloven. - lovtekniske endringer. Noen av lovendringene følger opp forslag fremmet i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2018–2019), herunder opptjeningsperioden for dagpenger, samt endringer som oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 1, 55, 163, 166, 167 og 168 for sesjonen 2017–2018, som alle er knyttet til pleiepengeordningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 14.12.2018