Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 14.02.2019 Innst. 166 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har, mot stemmene fra Senterpartiet og Rødt, vedtatt ny verdipapirsentrallov, som erstatter verdipapirregisterloven. Ny lov gjennomfører EUs verdipapirsentralforordning ved såkalt inkorporasjon (som vil si at forordningen skal gjelde direkte som norsk lov). Den nye verdipapirsentralloven har også bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Mange av bestemmelsene viderefører deler av verdipapirregisterloven (fra 2002).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.02.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 05.03.2019