Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Prop. 7 L (2018-2019), Innst. 166 L (2018-2019), Lovvedtak 42 (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2019 Innst. 166 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene fra Senterpartiet og Rødt, vedtatt ny verdipapirsentrallov, som erstatter verdipapirregisterloven. Ny lov gjennomfører EUs verdipapirsentralforordning ved såkalt inkorporasjon (som vil si at forordningen skal gjelde direkte som norsk lov). Den nye verdipapirsentralloven har også bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Mange av bestemmelsene viderefører deler av verdipapirregisterloven (fra 2002).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.03.2019