Om refinansiering og omorganisering av Finotro A/S.

St. prp. nr. 45, innst. S. nr. 43 for 1986-87

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla