Om refinansiering og omorganisering av Finotro A/S.

St. prp. nr. 45, innst. S. nr. 43 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet