Endringer i kommuneloven 2018

Prop. 107 L (2018-2019), Innst. 360 L (2018-2019), Lovvedtak 88 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 360 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i kommuneloven 2018 som i hovedsak skal tre i kraft høsten 2019, jf. Prop. 107 L (2018-2019) Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.) og Innst. 360 L (2018-2019).

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla første gang i Stortinget: 11.06.2019