Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Prop. 52 L (2018-2019), Innst. 269 L (2018-2019), Lovvedtak 58 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 269 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter, lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design, og lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker. Hovedformålet med lovendringene er å forenkle regelverket og harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk. Bruken av begrepene «avgift» og «gebyr» i patentloven, designloven og varemerkeloven er endret for at det klart skal fremgå av lovteksten hvilke konsekvenser det vil få for blant annet søknad, klage og administrativ overprøving, om det ikke betales gebyr.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 21.05.2019