Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Prop. 52 L (2018-2019), Innst. 269 L (2018-2019), Lovvedtak 58 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.05.2019 Innst. 269 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter, lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design, og lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker. Hovedformålet med lovendringene er å forenkle regelverket og harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk. Bruken av begrepene «avgift» og «gebyr» i patentloven, designloven og varemerkeloven er endret for at det klart skal fremgå av lovteksten hvilke konsekvenser det vil få for blant annet søknad, klage og administrativ overprøving, om det ikke betales gebyr.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.05.2019