Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129

Prop. 96 LS (2018-2019), Innst. 337 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 337 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til innlemmelse av prospektforordningen og markedsmisbruksforordningen i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 12.06.2019