Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)

Prop. 134 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang