Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)

Prop. 134 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang