Samhandling for betre sjøtryggleik

Meld. St. 30 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang