Samhandling for betre sjøtryggleik

Meld. St. 30 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang