Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Prop. 10 L (2019-2020), Innst. 80 L (2019-2020), Lovvedtak 18 (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 80 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, trygderettsloven, arbeidsmarkedsloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, samt lovtekniske endringer i folketrygdloven. Noen av lovendringene følger opp forslag i Prop. 1 S (2019–2020) bl. a: – endring i minstesatser for arbeidsavklaringspenger – heving av botidskravet for rett til alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og stønad til enslig mor eller far fra tre til fem år – avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger med hensyn til alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig mor eller far og grunn- og hjelpestønad, og utvidelse av ordningen med supplerende stønad til også å gjelde uføre personer med formell flyktningstatus I tillegg er overgangsordningen med pleiepenger når barnet dør gjenninnført.

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 11.12.2019
   Votert i Stortinget 11.12.2019