Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om medisinsk utstyr og om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Prop. 46 LS (2019-2020), Innst. 231 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 03.04.2020 Innst. 231 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til at EUs forordninger om medisinsk utstyr innlemmes i EØS-avtalen og tas inn i norsk rett. Formålet med de nye forordningene er å sikre at medisinsk utstyr er trygt når det plasseres på markedet, og samtidig fremme innovasjon av medisinsk utstyr. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt støttet ikke vedtaket.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.04.2020

   Debattert i Stortinget 17.04.2020
   Votert i Stortinget 17.04.2020