Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)

Prop. 66 LS (2020-2021), Innst. 303 L (2020-2021), L-delen, Lovvedtak 87 (2020-2021), Lovanmerkning 6 (2020-2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 16.03.2021 Innst. 303 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. om periodisk rapportering og direktivgjennomføring.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.03.2021

   Behandla tredje gang i Stortinget 13.04.2021