Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 01.12.2022 Innst. 104 L (2022-2023)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 01.12.2022