Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (29.11.2018 Kl. 15:17:15)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (29.11.2018 Kl. 15:17:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:17:32)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog. På bakgrunn av at regjeringen i sitt arbeid med en helhetlig hydrogenstrategi, ble det fremmet forslag om å inkludere et pilotprosjekt for bruk av tog med brenselceller med hydrogen, på minst en av de ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene i Norge. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen vurdere oppstart av et forsøk med hydrogentog i mindre skala, for å teste ut om teknologien kan skaleres opp til å benyttes på de lange strekningene som bruker dieselfremdrift i dag.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar