Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2019.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Årsmelding for 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer April

Proposisjon fra Regjeringen

Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor April
Endringer i arbeidsmiljøloven - varsling April
Lov om endringer i folketrygden (eksportforbud av barnetilleggene i inntektssikringsordningene) Mai

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven og diskrimineringsombudsloven (aktivitets- og redegjørelsesplikt og lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering) April
Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti for pakkereiser) April
Endringer i folketrygdloven (foreldrepenger til foreldre med premature barn) April
Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndledere og tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret) April
Endringer i markedsføringsloven mfl. (gjennomføring av forordning om samarbeid mellom forbrukermyndigheter) Juni

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Statsrekneskapen 2018 April
Finansmarkedsmeldingen 2019 April
Statens pensjonsfond 2019 April
Revidert nasjonalbudsjett 2019 Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 Mai
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Investeringer i forsvarssektoren Mars
Salg av statens aksjer i AIM Norway AS Februar

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Folkehelsemeldingen Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Mai

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i straffegjennomføringsloven April
Endringer i offentleglova Februar
Endringer i politiloven - tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt Mars

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Samisk språk, kultur og samfunnsliv Mai
Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2018 Juni
Framtidens Distrikts-Norge Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Kommuneproposisjonen 2020 Mai
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) Juni
Endringer i kommuneloven Mars
Lov om kredittopplysningsvirksomhet Juni
Endringer i finnmarksloven Juni

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Mediestøtten Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Mars
Endringer i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn April

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nordisk samarbeid Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap April
Endringer i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven April
Endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven April
Endringer i introduksjonsloven Juni

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen) April
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksavtalen) Mai
Endringer i reindriftsloven Mars

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding om sjøsikkerhet og kystberedskap Juni
Effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser April
Helsenæringsmeldingen Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i aksjelovene og i enkelte andre lover April
Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) Februar
Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) Mars
Lov om endringer i Konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon til ny nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker Februar
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018 April
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 Mars

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i havne- og farvannsloven (17. april 2009 nr. 19) April
Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon April
Endringer i veglova (21. juni 1963, nr. 23) mfl. April
Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer Mai
Samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke September
Endringer i lov om posttjenester (postloven) Mars

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Digitalisering i utviklingspolitikken Juni
Norges rolle i det multilaterale systemet Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Avtale om borgernes rettigheter dersom Storbritannia trer ut av EU og EØS uten utmeldingsavtale Februar
Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Mars
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 Mars
Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesesituasjoner Mars
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen April
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018 April
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS avtalen av direktiv (EU) 2015/844 om tiltak for å hindre hvitvasking Juni