Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2019.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet November

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet November

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny saldering av statsbudsjettet 2019 Desember
Ny revisorlov November

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet November

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nasjonal helse- og sykehusplan November
Kvalitet og pasientsikkerhet Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet November
Endringer i bioteknologiloven Desember
Endringer i pasientskadeloven Desember

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Politiet i endring November

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet November
Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. Oktober

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet November

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet November

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kunstnermelding Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet November
Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) Desember

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet November
Endringer i barnehageloven Desember

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet November

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Statens direkte eierskap i selskaper November
Norsk romvirksomhet Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet November
Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) Våren 2020
Lov om god handelsskikk Desember

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet November

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet November

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Digital transformasjon i utviklingspolitikken November

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Utenriksdepartementet November
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen Våren 2020