Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2017.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (økt grad av arbeidsretting m.m.) Desember

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i markaloven Desember
Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet Desember

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering) Desember

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Oktober
Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk av 25. oktober 2007 (CETS 201) Desember
Forslag til straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven og samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 Desember