Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2020.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Årsmelding for 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Pensjoner av statskassen April
Endringer i sosialtjenesteloven (opplæring i norsk og vilkår for sosialhjelp) Mars
Endringer i folketrygdoven (sykepenger og stønad ved barns sykdom mv.) Juni
Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og i enkelte andre lover (behandling av personopplysninger) Juni

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Februar
Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget Mars
Endringer i barnevernloven (samtaleprosess og ettervern mv.) April
Endringer i markedsføringsloven (merking av retusjert reklame mv.) April

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Revidert nasjonalbudsjett 2020 Mai
Nordisk samarbeid April
Statsrekneskapen 2019 April
Perspektivmeldingen 2020 Mai
Statens pensjonsfond 2020 April
Finansmarkedsmeldingen 2020 April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Mai

Forsvarsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding til Stortinget om personell i internasjonale operasjoner April

Proposisjon fra Regjeringen

Investeringar i Forsvaret Mars
Langtidsplan for forsvarssektoren April
Forslag til endringer i forsvarsloven - etablering av reservistordning i Forsvaret Mai
Forslag til endringer forsvarsloven - endringer i erstatnings- og kompensasjonsordninger for militært personell i internasjonale operasjoner Juni

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i legemiddelloven og apotekloven Juni
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Mai
Endringer i folketrygdloven kapitler 5 og 22 April
Endringer i helsepersonelloven April
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni
Om Eldreombudet Mars
Om endringer i alkoholloven Mars
Ny lov om medisinsk utstyr Februar
Ny e-helselov April

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Ny samfunnssikkerhetsmelding April
Politiet i endring - kapasitet og kompetanse fremover April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i utlendingsloven - pålegg om DNA-testing m.m. Mars
Endringer i utlendingsloven (varig utestengelse fra au pair-ordningen for vertsfamilier som utnytter au pairer) Mars
Endringer i utlendingsloven - oppnevning av nemndmedlemmer i UNE Februar
Ny lov om finansavtaler Mars

Klima- og miljødepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding om helhetlig forvaltning av de norske havområdene April
Melding om miljøkriminalitet April
Melding om kulturminnepolitikken April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (reaksjonshjemler) April

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Om samisk språk, kultur og samfunnsliv Juni
Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Særlovgjennomgang om internkontroll (samleproposisjon om oppheving av sektorlovers internkontrollregler etter vedtak om ny kommunelov) Mars
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 mv.) Juni
Kommuneproposisjonen 2021 Mai

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kunstnermelding Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om språk (språklova) April
Endringer i kringskastingsloven April
Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. og endringer i åndsverkloven April

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Internasjonal studentmobilitet Mai
Kompetansereform - Lære hele livet Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i friskoleloven April
Plikt til å tilby karriereveiledning April
Endringer i voksenopplæringsloven Juni
Utfasing av kortkurs i folkehøgskolene April
Lov om integrering April
Endringer i barnehageloven Februar
Endringer i barnehageloven April

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Reindriftsavtalen 2020 Mai
Jordbruksoppgjøret 2020 Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019 Mars
Konkurransen i dagligvaremarkedet Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) April
Endringar i deltakerlova og havressurslova mv. April

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer April
Endring i luftfartsloven (11. juni 1993 nr. 101) (akkreditering) Februar

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til ratifikasjon av Marrakech-traktaten om tilgang til utgitte åndsverk for blinde og synshemmede av 27. juni 2013 April
Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet Mai