Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2021.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny lov om legemidler til dyr mv. Høst 2021
Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. XX/202X av XX.XX.XXXX om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. April

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kriminalomsorgen Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i utlendingsloven - oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen Mai
Endring i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse) Juni

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) (avfallsdefinisjon) April

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Samisk språk, kultur og samfunnsliv Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd Mai

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Proposisjon om samtykke til endring i forurensningslovens avfallsdefinisjon April