Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2024. 

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Årsmelding for 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemerMai
Regulering av pensjonar i 2024 og inntektstilhøve for pensjonistarJuni
Om arbeidsmarkedspolitikkJuni

Proposisjon fra Regjeringen

Pensjoner av statskassenMai

Barne- og familiedepartementet

Melding fra Regjeringen

Om fosterhjemMai

Proposisjon fra Regjeringen

Forbud i ekteskapsloven mot inngåelse av søskenbarnekteskap mv.Våren
Endringer i trossamfunnslovenJuni

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynets og Personvernnemnda årsrapporter for 2023Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Ny lov om statsforetakHøst
Endringar i statsbudsjettet 2024 under Finansdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024 m.m.)Juni

Energidepartementet

Melding fra Regjeringen

Om flaum og skredJuni

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Perspektivmeldingen 2024Juni
Statsrekneskapen 2023April
Revidert nasjonalbudsjett 2024Mai
Statens pensjonsfond 2024April
Finansmarkedsmeldingen 2024April

Proposisjon fra Regjeringen

Statens fond i Tromsø12.04.24
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningenMai
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2024Mai

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov om medisinsk utstyr og legemiddellovenMars
Forslag til ny abortlovVåren

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i utlendingsloven som følge av nye SIS-forordninger m.m.Juni

Klima- og miljødepartementet

Melding fra Regjeringen

Klimaplan for 2030Juni

Kommunal- og distriktsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nytt inntektssystem for kommuneneMai

Proposisjon fra Regjeringen

Kommuneproposisjonen 2025Mai

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Ungdom og skole (5.-10. trinn)Juni

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2024)Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Norsk deltakelse i European Chips ActSeptember
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EØS-avtalen forordning 391/2009 om klasseselskaper og endringer i skipssikkerhetslovenSeptember

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring av luftfartsloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 om innlemmelse av i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)Mars

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2023, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeidJuni

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1724 om etablering av en felles digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) 1024/2012April
Samtykke til inngåelse av Den internasjonale kaffeavtalen 2022April
Endringer i lov 16. april 2021 nr. 18 om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)Juni