Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2022. 

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger mv. April
Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.) April

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og famiieområdet mv.

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i petroleumsskatten April
Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven) Juni
Ny lov om låneformidling Juni

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen utenfor krise Februar

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Visitasjon og undersøkelse av asylsøkerer i forbindelse med asylregistreringen m.m. Mai

Kommunal- og distriktsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Samisk språk, kultur og samfunnsliv April
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2021 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i plan og bygningsloven (regler om håndtering av overvann i byggesak mv.) Juni
Endringer i husleieloven (Husleietvistutvalgets virkeområde) og rettshjelpsloven Januar
Deling av fylkeskommuner Mai
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 mv.) Juni

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Reindriftsavtalen 2022 April

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i SE-loven og SCE-loven og Stortingets samtykke til å innta forordning (EU) 2020/699 i EØS-avtalen April

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i Lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) April