Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2021.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding om utenforskap og inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv Juni

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) April

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Revidert nasjonalbudsjett 2021 Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021 Mai
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai
Ny lov om bærekraft/åpenhet Juni

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni
Ny lov om legemidler til dyr mv. Høst 2021
Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. XX/202X av XX.XX.XXXX om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. April

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet Juni
Kriminalomsorgen Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd) September
Ny voldserstatningslov September
Endring i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse) Juni
Endringer i utlendingsloven - oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen Mai

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) (avfallsdefinisjon) April
Lov om endring i naturmangfoldloven Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020 August
Samisk språk, kultur og samfunnsliv Juni
Handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i IKS-loven (adgang til fjernmøter og elektronisk signatur) April
Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd Mai
Endring i statsansatteloven - registreringsordning Juni
Kommuneproposisjonen 2022 Mai
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 mv.) Juni

Kulturdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny pengespillov Juni

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsborgerloven mv. April

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Reindriftsavtalen 2021 April
Jordbruksoppgjøret 2021 Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) April
Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteloven) Juni

Olje- og energidepartementet

Melding fra Regjeringen

Om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser Mai

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Proposisjon om samtykke til endring av protokoll 10 til EØS-avtalen Februar
Proposisjon om samtykke til endring i forurensningslovens avfallsdefinisjon April