Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2020.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven (fjerning av plikt til å fratre ved særaldersgrensen) November
Endringer i folketrygloven (sykepenger og stønad ved barns sykdom mv.) Desember

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring av navn på fylkesmannen og fylkesmannsembetene (kjønnsnøytrale navn) November

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) Desember

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet Desember
Ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven Desember