Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Pettersen, Tage (1 - 8 av 8)
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2297 (2017-2018)

  Innlevert: 17.09.2018

  Sendt: 18.09.2018

  Svart på: 24.09.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva vil provenyet anslagsvis være dersom særaldersgrensen for offentlige tjenestemenn i politiet på 60 år heves til 63 år, slik at tidligste mulige avgang blir 60 år (på grunn av 85-årsregelen)?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Svart på: 02.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden sørge for at det blir utført kontroller med de mange tilbyderne av massasjetjenester som er etablert rundt om i landet, så man er sikker på at disse opererer innenfor gjeldende lover og regler?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:462 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Svart på: 07.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva er status for forhandlingene om fremtidig kommersiell allmennkringkaster?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1230 (2012-2013)

  Innlevert: 24.04.2013

  Sendt: 25.04.2013

  Svart på: 06.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

  Ser samferdselsministeren samfunnsnytten av å få IC til Halden og dobbeltsporet videre til svenskegrensen så fort som mulig, og at 2030 som er et lite forpliktende mål i NTP er for sent?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1213 (2012-2013)

  Innlevert: 23.04.2013

  Sendt: 23.04.2013

  Svart på: 30.04.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Hvilke tungtveiende sjøverts transportbehov ligger til grunn for at Kystverket avviker kraftig fra kjente dimensjonerende høydebegrensninger for internasjonal skipsfart og reiser krav om 80 meters seilingshøyde i Oslofjorden, og kunne ikke dette eventuelle behovet ivaretas over havner syd for et sted der en eventuell broforbindelse blir plassert?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:207 (2010-2011)

  Innlevert: 01.11.2010

  Sendt: 01.11.2010

  Svart på: 11.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Bastø Fosen AS har konsesjon på RV19-sambandet mellom Moss og Horten ut 2015. Det betyr at grunnlagsarbeide for neste konsesjonsperiode fra 2016 snart skal starte opp. Det ligger samtidig en bestilling inne hos Statens vegvesen om å gjennomføre en KVU for sambandet for å utrede fergefri forbindelse. Riksveitrafikken gjennom Moss er et stort miljøproblem. Hvordan vil statsråden sikre at lokalmiljøet får påvirke konsesjonskravene, og vil hun sikre at KVUen er ferdig før ny konsesjon lyses ut?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:173 (2010-2011)

  Innlevert: 27.10.2010

  Sendt: 27.10.2010

  Svart på: 05.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  I prop. 1 S står det at detaljplanleggingen av Sandbukta - Moss - Klevberget vil bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødvendig plankompetanse på plass. Samtidig skrives det at bemanningssituasjonen fortsatt vil være krevende i de nærmeste årene framover. Er det statsråden, gjennom detaljstyring, eller Jernbaneverket som prioriterer hvilke prosjekter som skal prioriteters før andre?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:120 (2010-2011)

  Innlevert: 20.10.2010

  Sendt: 20.10.2010

  Svart på: 28.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Regjeringen legger i Prop. 1 S (2010-2011) opp til en høyere oppfølgingsgrad på drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Mener statsråden da at det er riktig at Statens jernbanetilsyn bruker uforholdmessig lang tid på å godkjenne nye skinnegående anleggsmaskiner som kan bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på en effektiv måte?