Skriftleg spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:761 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Svart på: 23.03.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ein del ungdomsskular har hatt tradisjon med skuleturar t.d. med Hvite Busser til Auschwitz. Praktisering av gratisprinsippet og forbod mot lotteri gjer det svært vanskelig å finansiere slike turar. Vi er kjent med at skuleklasser blir oppfordra til å bruke frivillige organisasjonar til å stå som proforma arrangør av lotteri, for så å formidle pengane vidare til skuleklassa.
Burde forskriftene gje høve til ein noko breiare bruk av skjønn enn dei gjer i dag, slik at skuleklasser kan halde lotteri i eiga regi?

Grunngiving

Fleire skular finn det vanskeleg å skaffe finansiering til viktige skuleturar, på grunn av dagens regelverk. I ei kommune har ei foreldregruppe fått kunst frå lokale kunstnarar til å lodde ut. Inntektene skulle gått til å finansiere ein skuletur med Hvite Busser til Auschwitz for å bevisstgjere ungdom om kor viktig det er å verne om demokrati og menneskerettar.
Foreldregruppa får ikkje godkjent eit slikt lotteri, fordi skuleturar blir anset som eit offentleg ansvar, og det er i all hovudsak ideelle organisasjonar som får ha slike lotteri. Det er viktig at alle barn får høve til å være med på felles utflukter, og at familien sin økonomi ikkje hindrar dette. Samstundes er det viktig at ein får eit større rom for å skaffe seg inntekter, for å finansiere slike turar. Dagens regelverk vil på sikt medføre at mange slike turar blir skrinlagt, og mange unge går glipp av nyttig lærdom.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter lotterilova § 5 kan lotteri berre haldes i regi av ein humanitær eller samfunnsnyttig organisasjon. I praktiseringa av lova er det lagt til grunn at offentleg drift av til dømes barnehagar, skular og sjukehus ikkje skal reknas som samfunnsnyttig verksemd etter lova, jf. pkt. 5.2 i Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) som vart fremma av regjeringa Bondevik II. Grunngjevinga for dette har vore at offentlege oppgåver ikkje bør finansierast ved lotteriar for ikkje å ta inntekt frå lotteridrifta til dei samfunnsnyttige organisasjonane.

Forbodet etter § 5 i lova er ikkje til hinder for at også offentlege skular og skule klassar kan halde såkalla basarar, jf. § 5-2 i forskrift 2000 nr. 1366 om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret.

Skuleturar kan gi auka kunnskap og auka sosial meistring. Dette er eit viktig tilbod til skuleungdommen. Samstundes meiner eg det er eit viktig og riktig prinsipp at offentleg skule skal finansierast av det offentlege og ikkje ved lotteriar og private initiativ. Mange gode frivillige aktivitetar vil få auka konkurranse om lotteriinntekta si dersom den offentlige skulen skal få auka høve til å finansiere verksemda med lotteriar. Eg er derfor ikkje samd i at det bør gjerast endringar i forskriftene om dette.