Skriftleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:438 (2009-2010)
Innlevert: 08.01.2010
Sendt: 11.01.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Svart på: 15.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Tilbakemeldingar tyder på at bebuarar på kommunale sjukeheimar og aldersheimar som har eigen PC og som ønskjer å tilknytte denne til internett ikkje alltid får forståelse for dette. Førebels gjeld dette svært få bebuarar men utviklinga dei neste åra vil truleg bety at fleire ønskjer å vere tilknytte internett.
Vil kommunalministeren ta initiativ slik at alle bebuarar på kommunale sjukeheimar, aldersheimar og omsorgsbustader som ønskjer det får tilgang til internett?

Grunngiving

Som nemnt innleiingsvis er nok dette ei problemstilling som førebels gjeld svært få personar. Dette både fordi bebuarane ofte er for dårlege og fordi dei ikkje har benytta PC og internett tidlegare. Tilbakemeldingar viser imidlertid at f.eks. ein mann i byrjinga av 60 åra som blei sjukeheimsbebuar pga. hjerneslag ikkje fekk kopla sin berbare PC til internett. Ein aktiv tilværelse, f.eks. ved at ein held seg oppdatert via PC og internett, kan både gje betre trivsel og at allmenntilstanden vert forbetra. Derfor er det viktig at kommunalministeren kjem på bana og sikrar bebuarane slike rettar.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er naturlig at innbyggere i norske kommuner har mulighet for tilgang til internett, enten man er bruker av omsorgstjenesten eller ikke. Jeg mener derfor at kommunene bør ta høyde for dette når de planlegger utbygging av kommunale botilbud, som for eksempel omsorgsboliger og sykehjem. Jeg vil imidlertid også påpeke at mobilt bredbånd i dag er et rimelig alternativ til fast bredbånd og innebærer at brukere av omsorgstjenestene kan være pålogget internett uavhengig av om de er i eget hjem eller i kommunal institusjon.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med oppfølgingen av St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen og en harmonisering av regelverket for de kommunale helse- og omsorgstjenesten. I dette arbeidet er jeg opptatt av at regelverket skal legge til rette for en helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste som også er tilpasset samfunnsutviklingen og framtidige behov.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal finne nye løsninger for å møte framtidens omsorgsutfordringer - Innovasjonsutvalget. Utvalget skal blant annet gi en vurdering av mulighetene for smarthusløsninger og ny omsorgsteknologi som gir brukerne nye muligheter til å mestre egen hverdag og kan bidra til å fremme selvstendighet og uavhengighet. Utvalget skal også se på mulighetene telemedisin og ny kommunikasjonsteknologi gir til å forbedre, forenkle og effektivisere virksomheten innenfor helse- og omsorgstjenestene. Jeg vil derfor sende problemstillingen som tas opp i spørsmålet her over til utvalget for innovasjon i omsorgssektoren. Jeg vil i tillegg gjøre KS oppmerksom på denne problemstillingen.

Dersom behovet tilsier det, vil jeg også se på muligheten til å legge dette inn som et krav i investeringstilskuddsordningen til sykehjem og omsorgsboliger.