Skriftleg spørsmål fra Arve Kambe (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:853 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Svart på: 24.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): NHD har gjennom Rambøll-rapporten dokumentert at de administrative kostnadene for bedriftene er redusert med kun 0,5 % på tre år. Langt ute i den omfattende rapporten som er utarbeidet, er det imidlertid angitt at økninger i kostnader som skyldes ny børslov og ny verdipapirhandellov ikke er inkludert. I følge rapporten er det laget en separat rapport om disse lovene.
Hvorfor er denne separate rapporten ikke lagt frem, hva ville tallene vært om de hadde vært inkludert, og er det andre eksempler som er bortdefinert for å oppnå reduksjon?

Grunngiving

Høyres næringsminister Børge Brende la 16. juni 2005 frem handlingsplanen ”Et enklere Norge 2005-2009”. Det ble i handlingsplanen satt et mål om at næringslivets administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk skulle reduseres med 25 prosent innen utgangen av 2012.
Etter at de rød-grønne overtok har det gått i feil retning. En undersøkelse viser at rapportering av opplysninger til ulike myndigheter har en årlig kostnad på over 54 mrd kroner. I etterkant av denne undersøkelsen la næringsminister Sylvia Brustad frem handlingsplanen ”Tid til nyskaping og produksjon”. Men planen inneholder ikke noe mål for hvilken kostnadsreduksjon som skal oppnås. Det er for dårlig ambisjonsnivå og mangler de helt konkrete målene.
EU presenterte for eksempel i januar 2007 et utkast til handlingsplan for realisering av 25 prosent reduksjon innen 2012.
Med de erfaringer som er gjort fra andre europeiske land som har arbeidet for å redusere næringslivets kostnader, er det avgjørende med et klart mål for arbeidet. Norge bør ha en langsiktig ambisjon om en 25 % reduksjon i administrative utgifter for jobbskaperne i næringslivet. I første omgang har Høyre foreslått at Regjeringen bør ha som mål å redusere utgiftene med 10 % i løpet av 4 år, og at Regjeringen må rapportere status for forenklingsarbeidet i hvert års budsjett i forhold til måloppnåelse.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Rambøll Management Consulting AS har gjennomført oppdateringen av den administrative ressursbruken for næringslivet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Resultatene er presentert i rapporten ”Utviklingen i næringslivets administrative kostnader” som ligger på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider. I rapportens kapittel 10.8 er det opplyst at ressursbruken tilknyttet ny verdipapirhandellov og ny børslov ikke er tatt med i målingen. Disse opplysningene er imidlertid ikke korrekte, og tilhører en tidligere versjon av rapporten. Ved en feil er dette dessverre ikke rettet opp i den endelige rapporten.

Kostnadene knyttet til ny verdipapirlov og ny børslov skyldes i sin helhet innføringen av EUs Markets in Financial Instruments Directive (MIFID). Hovedformålet med MIFID er økt investorbeskyttelse som skal gjelde ved handel med finansielle instrumenter på tvers av landegrensene innenfor EØS. Ressursbruken knyttet til disse lovene er inkludert i totaltallene i Rambølls rapport. Jeg vil således understreke at det ikke er utelatt regelverksområder for å oppnå kostnadsreduksjoner, og det er i målingen søkt å dekke alle vesentlige områder.

Forenklingsarbeidet fortsetter. Det vesentlige er å sikre at de tiltakene vi setter i verk innebærer reelle forenklinger for næringslivet. Så har jeg til vurdering hvorvidt det kan være hensiktsmessig i dette arbeidet også å sette konkrete mål for forenklingene, og hvordan dette i så fall bør utformes. Disse vurderingene er foreløpig ikke avsluttet.