Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1133 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 03.05.2010
Svart på: 07.05.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden presisere hva som menes med at det ikke lenger er hensiktsmessig å ferdigstille og publisere rapporten om HRS som IMDi har jobbet med siden sommeren 2009, da oppdraget ble gitt fra AID (der integreringsfeltet etter siste stortingsvalg ble overført BLD), og hvem, og på hvilket grunnlag, fattet beslutningen om at den bebudede fremgangsmåten skulle endres?

Grunngiving

15.04.2010 tillot jeg meg å stille to spørsmål til statsråden som omhandlet om statsråden kunne bidra til at innholdet i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets rapport om Human Rights Service ble gjort kjent for offentligheten, og klargjøre hva IMDi mener med at en slik rapport ikke lenger er "hensiktsmessig". I statsrådens svar heter det at ”IMDi har kommet til at ikke vil være behov for å utarbeide noen rapport i tillegg til ovennevnte dokument for at IMDi skal kunne utøve sin rolle som tilskuddsforvalter.” Ovennevnte dokument det henvises til er rapportutkastet som ble sendt partene i desember 2009 for imøtegåelse av faktiske feil eller mangler. Utkastet som statsråden viser til inneholder ikke, slik jeg forstår det, partenes eventuelle imøtegåelse og heller ikke IMDis vurderinger og konklusjoner. Statsråden sier deretter at dette utkastet har vært unntatt offentlighet da det inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikten, men at ”Fra den 19. april 2010 har dokumentet vært tilgjengelig for offentligheten ved at Nettavisen har lagt det ut på sine nettsider. Når dokumentet nå er gjort alminnelig kjent og tilgjengelig på denne måten, er det ikke lenger grunn til å unnta det fra offentlighet.” Dette er således den andre lekkasjen til media om dette dokumentet, det da i mars ble gjengitt deler av rapportutkastet i Aftenposten.
Men da jeg fortsatt ikke mener å ha fått svar på hvorfor det ikke anses som hensiktsmessig å utarbeide en rapport det har vært jobbet med i månedsvis, og at det nå heller skal stilles fire spørsmål til HRS, tillater jeg meg å stille spørsmål ved dette på nytt. statsråden sier for øvrig til Nettavisen 19.april at BLD ikke har sett rapportutkastet, men at ”mitt embetsverk har purret IMDi på fremdrift i saken”. Gitt at departementet har vært opptatt av saken, er også en avlysningen av rapporten et noe forunderlig utfall.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg viser til mitt svar i brev av 23. april 2010 på spørsmål nr. 1015. Det er IMDi som har vært ansvarlig for å besvare henvendelsen fra Aden, og som blant annet har vurdert hva slags dokumenter som er nødvendig å utarbeide som underlag for besvarelsen. Etter å ha gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon og fakta i saken, og innhentet uttalelser fra partene, var det IMDis vurdering at en detaljert gjennomgang i rapports form ikke ville være formålstjenlig og anvendelig, men at en oppsummering av IMDis konklusjoner i brevs form ville være bedre og mer velegnet. IMDis anliggende har vært hvilke fakta som er relevant for spørsmålet om nåværende og fremtidig tilskudd til HRS. Underveis i arbeidet kom IMDi til den konklusjon at en del av dokumentasjonen i saken ikke var relevant for dette spørsmålet. Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen rapport om HRS i denne saken. Det er IMDi som har foretatt denne vurderingen, og som også vurderer spørsmålet om videre tilskudd til HRS.