Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:24 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 06.10.2016
Svart på: 12.10.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden legge fram samtlige forskrifter og regelverk for alle ordninger som angår nydyrking av jord, grøfting av jord, overflatedyrking av jord, tilskudd til opparbeiding av tidligere dyrka jord, tilskudd til bureising og lignende ordninger med andre navn men med ovennevnte formål, årlig fra 1920 og fram til og med 2016?

Grunngiving

Jeg har forståelse for at statsråden har behov for mer enn seks hverdager for å svare på spørsmålet, men jeg ber om å få oversendt svaret for perioden 1970-2016 innen fristen som gjelder for besvarelse av skriftlige spørsmål.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Forskrifter og regelverk for å halde jord i hevd har vore sentralt i jordbrukspolitikken i alle år, og påverka forminga av jordbrukslandskapet. Som representanten Lundteigen sjølv nemner, er spørsmålet han stiller omfattande å svare på då det finst eit stort omfang av relevante forskrifter og regelverk for perioden 1920-2016. Eg har, innanfor fristen som gjeld for å svare på skriftlege spørsmål frå Stortinget, gjort mitt beste for å finne alt relevant regelverk på områda representanten spør om. Eg kan likevel ikkje garantere at samlinga er heilt fullstendig.

Kopi av regelverk som ikkje finst i elektronisk format vil bli overlevert representanten med bod til Stortinget. Desse dokumenta er henta fram frå det eldste arkivet departementet har på huset, og inneheld i all hovudsak rundskriv og regelverk fram til 1991. Dette gjeld mellom anna investeringar, fulldyrking, grøfting og bureising. For dei ordningane som tredde i kraft tidelgare enn det materialet vi har funne i vårt arkiv, må eg be representanten Lundteigen eventuelt oppsøkje Riksarkivet for å få informasjonen han spør etter.

Vedlagt dette brevet ligg oversikt over regelverk som er relevant for ordningane grøfting av jord og overflatedyrking av jord, og som finst elektronisk på Lovdata.no. For nydyrking blei ei statlig tilskottsordning til nydyrking formelt etablert i 1918. Denne ordninga heldt fram til 1991. Eigne reglar om nydyrking blei etablert frå 1997. Gjeldande reglar om nydyrking av areal til jordbruksformål følgjer av forskrift om nydyrking. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423?q=nydyrking). Forskrifta er heimla i jordlova. Om nydyrking gjeld areal i statsallmenning, er det, i tillegg til nydyrkingsforskrifta, særskilte reglar om dette som følgjer av forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-06-22-1302?q=forskrift%20om%20seter%20og%20tilleggsjord). Forskrifta er heimla i fjellova.

Eg vonar dokumentasjonen kjem godt med.

Vedlegg 1:Emne 1: grøft*

Rettskilde: SF SFO

Departement: Landbruks- og matdepartementet

Søket er utført i fulltekst

Antall dokumenter funnet: 41

# Dokument

1 Forskrift om plantevernmidler

Dato: 06.05.2015 nr. 455

Treff i kapitler: 32013r0284u.pdf, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2015-05-06-455

2 Forskrift om nydyrking

Dato: 02.05.1997 nr. 423

Treff i kapitler: Kapittel III Saksbehandling, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1997-05-02-423

3 Forskrift om skogfond o.a.

Dato: 03.07.2006 nr. 881

Treff i kapitler: Kap. 3. Bruk av skogfondsmidlar o.a., https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2006-07-03-881

4 Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Dato: 25.06.2013 nr. 769

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2013-06-25-769

5 Forskrift om plantevernmidler

Dato: 26.07.2004 nr. 1138

Treff i kapitler: Kap. IV. Merking mv., Vedlegg 2. Miljøfaremerking, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2004-07-26-1138

6 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Innovasjon Norge.

Dato: 03.02.2004 nr. 353

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2004-02-03-353

7 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.

Dato: 16.12.2002 nr. 1706

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2002-12-16-1706

8 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.

Dato: 03.12.2001 nr. 1658

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2001-12-03-1658

9 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.

Dato: 20.12.2000 nr. 1624

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-12-20-1624

10 Forskrift om plantevernmidler.

Dato: 14.12.2000 nr. 1545

Treff i kapitler: Kap. IV. Merking mv., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-12-14-1545

11 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.

Dato: 22.12.1999 nr. 1557

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-12-22-1557

12 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved fylkesmannen.

Dato: 22.12.1999 nr. 1556

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, Kapittel III. Saksbehandling, Kapittel IV. Utbetaling og kontroll mv., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-12-22-1556

13 Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.

Dato: 01.07.1999 nr. 785

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-785

14 Forskrift om plantevernmidler.

Dato: 23.02.1999 nr. 166

Treff i kapitler: Kap IV. Merking m.v., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-02-23-166

15 Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.

Dato: 02.07.1998 nr. 693

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-693

16 Forskrift om investeringsstøtte til miljøtiltak.

Dato: 22.05.1998 nr. 558

Treff i kapitler: Kommentarer til forskriften, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-05-22-558

17 Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.

Dato: 03.07.1997 nr. 722

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-722

18 Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt.

Dato: 26.02.1997 nr. 1539

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-02-26-1539

19 Forskrift om areal og kulturlandskapstillegg.

Dato: 12.07.1996 nr. 817

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-817

20 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå.

Dato: 09.02.1996 nr. 358

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-02-09-358

21 Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå.

Dato: 08.02.1995 nr. 580

Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-02-08-580

22 Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.

Dato: 01.09.1994 nr. 860

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-09-01-860

23 Forskrift om tilskott til skogkultur.

Dato: 16.05.1994 nr. 366

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-05-16-366

24 Forskrift om bruk m.v. av skogavgift.

Dato: 20.04.1994 nr. 311

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-04-20-311

25 Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.

Dato: 27.10.1993 nr. 1002

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-27-1002

26 Forskrift for etableringstilskott i landbruket.

Dato: 15.11.1992 nr. 1249

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-11-15-1249

27 Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i jordbruket.

Dato: 21.08.1992 nr. 628

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-08-21-628

28 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for korn m.v.

Dato: 07.07.1992 nr. 512

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-512

29 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.

Dato: 07.07.1992 nr. 510

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-510

30 Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.

Dato: 25.02.1992 nr. 289

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-25-289

31 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.

Dato: 27.06.1991 nr. 498

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-498

32 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for korn m.v.

Dato: 27.06.1991 nr. 500

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-500

33 Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising.

Dato: 15.05.1991 nr. 337

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-05-15-337

34 Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i landbruket.

Dato: 27.03.1990 nr. 263

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-03-27-263

35 Forskrift for etableringstilskott i landbruket.

Dato: 25.08.1989 nr. 1015

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-08-25-1015

36 Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising.

Dato: 15.04.1989 nr. 814

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-04-15-814

37 Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.

Dato: 03.11.1987 nr. 947

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-11-03-947

38 Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising.

Dato: 14.05.1987 nr. 535

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-05-14-535

39 Forskrift om bruk m.v. av skogavgift.

Dato: 21.06.1984 nr. 1313

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1984-06-21-1313

40 Forskrifter for behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier m.v.

Dato: 01.06.1979 nr. 9507

Treff i kapitler: IV. Skogoppsynets oppgaveplikt til ligningsmyndighetene., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1979-06-01-9507

41 Forskrift om statsbidrag til skogkultur.

Dato: 08.01.1969 nr. 9333

Treff i kapitler: I. Bidragssatser., III. Arbeider som det gis bidrag til., IV. Nærmere betingelser for bidrag., V. Utbetaling m.v. av bidrag., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1969-01-08-9333

Vedlegg 2:

Emne 1: overflatedyrk*

Rettskilde: SF SFO

Departement: Landbruks- og matdepartementet

Søket er utført i fulltekst

Antall dokumenter funnet: 76

# Dokument

1 Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning

Dato: 22.06.1984 nr. 1302

Treff i kapitler: Kapittel 7 - Utvising og utleige av tilleggsjord, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1984-06-22-1302

2 Forskrift om produksjonstillegg for grovfôrproduksjon

Dato: 10.06.1986 nr. 3020

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3020

3 Forskrift om driftvansketillegg for brattlendte bruk.

Dato: 10.06.1986 nr. 3018

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3018

4 Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.

Dato: 03.11.1987 nr. 947

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-11-03-947

5 Forskrift om produksjonstillegg for grovfôrproduksjon.

Dato: 07.06.1988 nr. 3020

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3020

6 Forskrift for produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 07.06.1988 nr 1705

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-1705

7 Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 07.06.1988 nr. 3017

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3017

8 Forskrift om driftvansketillegg for brattlendte bruk.

Dato: 07.06.1988 nr. 3018

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3018

9 Forskrift for produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 11.11.1988 nr 1116

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-11-11-1116

10 Rundskriv om søknadsskjema for produksjonstillegg i jordbruket

Dato: 16.06.1989 nr. 3901

Treff i kapitler: Driftsvansketillegg for brattlendte bruk, Oppgave over dyrka jord i fjellet, Kode 211, overflatedyrka jord, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-3901

11 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 16.06.1989 nr. 643

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-643

12 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.

Dato: 16.06.1989 nr. 645

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-645

13 Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 16.06.1989 nr. 648

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-648

14 Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.

Dato: 16.06.1989 nr. 649

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-649

15 Forskrift for omleggingstilskudd og arealtilskudd til økologisk landbruk.

Dato: 28.02.1990 nr. 160

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-02-28-160

16 Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i landbruket.

Dato: 27.03.1990 nr. 263

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-03-27-263

17 Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 20.06.1990 nr. 862

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-862

18 Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.

Dato: 20.06.1990 nr. 863

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-863

19 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.

Dato: 20.06.1990 nr. 859

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-859

20 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 26.11.1990 nr. 1116

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-11-26-1116

21 Forskrift om omleggingstilskudd og arealtilskudd for økologisk landbruk.

Dato: 14.01.1991 nr. 50

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-01-14-50

22 Forskrift for tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap i 1991.

Dato: 15.03.1991 nr. 151

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-03-15-151

23 Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 27.06.1991 nr. 501

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-501

24 Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.

Dato: 27.06.1991 nr. 502

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-502

25 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 27.06.1991 nr. 496

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-496

26 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.

Dato: 27.06.1991 nr. 498

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-498

27 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 27.11.1991 nr. 797

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-11-27-797

28 Forskrift om omleggingstilskudd og arealtilskudd for økologisk landbruk

Dato: 10.02.1992 nr. 3964

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-10-3964

29 Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.

Dato: 25.02.1992 nr. 289

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-25-289

30 Forskrift om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap.

Dato: 20.03.1992 nr. 185

Treff i kapitler: Kapittel I. Generelle forhold, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-03-20-185

31 Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.

Dato: 07.07.1992 nr. 510

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-510

32 Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 07.07.1992 nr. 513

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-513

33 Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.

Dato: 07.07.1992 nr. 514

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-514

34 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 07.07.1992 nr. 508

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-508

35 Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i jordbruket.

Dato: 21.08.1992 nr. 628

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-08-21-628

36 Forskrift om toprisordningen for melk, utfyllende bestemmelser for 1994.

Dato: 15.10.1993 nr. 939

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-15-939

37 Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.

Dato: 27.10.1993 nr. 1002

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-27-1002

38 Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon.

Dato: 23.11.1993 nr. 1106

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-11-23-1106

39 Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon.

Dato: 01.07.1994 nr. 709

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-07-01-709

40 Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.

Dato: 01.09.1994 nr. 860

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-09-01-860

41 Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon.

Dato: 28.07.1995 nr. 704

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-07-28-704

42 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 17.11.1995 nr. 965

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-11-17-965

43 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Dato: 12.07.1996 nr. 815

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-815

44 Forskrift om areal og kulturlandskapstillegg.

Dato: 12.07.1996 nr. 817

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-817

45 Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 12.07.1996 nr. 818

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-818

46 Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.

Dato: 12.07.1996 nr. 819

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-819

47 Forskrift om tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder.

Dato: 04.12.1996 nr. 1465

Treff i kapitler: I, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-04-1465

48 Forskrift om kvoteordningen for melk.

Dato: 16.12.1996 nr. 1316

Treff i kapitler: I. Innledende bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-16-1316

49 Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt.

Dato: 26.02.1997 nr. 1539

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-02-26-1539

50 Forskrift om nydyrking

Dato: 02.05.1997 nr. 423

Treff i kapitler: Kapittel I Formål og virkeområde, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1997-05-02-423

51 Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Dato: 03.07.1997 nr. 720

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-720

52 Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.

Dato: 03.07.1997 nr. 722

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-722

53 Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 03.07.1997 nr. 723

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-723

54 Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk.

Dato: 03.07.1997 nr. 724

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-724

55 Forskrift om tilskudd til økologisk landbruk.

Dato: 02.12.1997 nr. 1506

Treff i kapitler: I. Generelle bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-02-1506

56 Forskrift om kvoteordningen for melk.

Dato: 17.12.1997 nr. 1450

Treff i kapitler: I. Innledende bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-17-1450

57 Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Dato: 02.07.1998 nr. 691

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-691

58 Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.

Dato: 02.07.1998 nr. 693

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-693

59 Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 02.07.1998 nr. 694

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-694

60 Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk.

Dato: 02.07.1998 nr. 695

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-695

61 Forskrift om husdyrgjødsel.

Dato: 26.11.1998 nr. 1093

Treff i kapitler: Kapittel I. Innledning, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-11-26-1093

62 Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Dato: 01.07.1999 nr. 782

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-782

63 Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.

Dato: 01.07.1999 nr. 785

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-785

64 Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet.

Dato: 01.07.1999 nr. 786

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-786

65 Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk.

Dato: 01.07.1999 nr. 787

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-787

66 Forskrift om tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder.

Dato: 07.03.2000 nr. 213

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-03-07-213

67 Forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk.

Dato: 26.09.2001 nr. 1122

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2001-09-26-1122

68 Forskrift om husdyrgjødsel.

Dato: 11.02.2002 nr. 337

Treff i kapitler: Kapittel I. Innledning, Kapittel II. Disponering av husdyrgjødsel, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2002-02-11-337

69 Forskrift om kvoteordningen for melk

Dato: 07.01.2003 nr. 14

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2003-01-07-14

70 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Dato: 04.07.2003 nr. 951

Treff i kapitler: Vedlegg 1: Definisjoner, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2003-07-04-951

71 Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Dato: 08.12.2003 nr. 1434

Treff i kapitler: Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2003-12-08-1434

72 Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Dato: 15.02.2006 nr. 170

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2006-02-15-170

73 Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Dato: 20.01.2012 nr. 83

Treff i kapitler: Kapittel 6 - Standardiserte satser og normer, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2012-01-20-83

74 Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Dato: 30.06.2014 nr. 924

Treff i kapitler: Kapittel 2 - Avlingssvikt, Kapittel 6 - Standardiserte satser og normer, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2014-06-30-924

75 Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Dato: 19.12.2014 nr. 1817

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2014-12-19-1817

76 Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Dato: 15.09.2015 nr. 1054

Treff i kapitler: Kapittel 2 - Avlingssvikt, Kapittel 5 - Standardiserte satser og normer, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2015-09-15-1054Lenke til vedleggene i pdf-format:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2016-2017/dok15-201617-0024-vedlegg.pdf

Lenke til vedleggene i pdf-format