Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:24 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 06.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden legge fram samtlige forskrifter og regelverk for alle ordninger som angår nydyrking av jord, grøfting av jord, overflatedyrking av jord, tilskudd til opparbeiding av tidligere dyrka jord, tilskudd til bureising og lignende ordninger med andre navn men med ovennevnte formål, årlig fra 1920 og fram til og med 2016?

Begrunnelse

Jeg har forståelse for at statsråden har behov for mer enn seks hverdager for å svare på spørsmålet, men jeg ber om å få oversendt svaret for perioden 1970-2016 innen fristen som gjelder for besvarelse av skriftlige spørsmål.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Forskrifter og regelverk for å halde jord i hevd har vore sentralt i jordbrukspolitikken i alle år, og påverka forminga av jordbrukslandskapet. Som representanten Lundteigen sjølv nemner, er spørsmålet han stiller omfattande å svare på då det finst eit stort omfang av relevante forskrifter og regelverk for perioden 1920-2016. Eg har, innanfor fristen som gjeld for å svare på skriftlege spørsmål frå Stortinget, gjort mitt beste for å finne alt relevant regelverk på områda representanten spør om. Eg kan likevel ikkje garantere at samlinga er heilt fullstendig.
Kopi av regelverk som ikkje finst i elektronisk format vil bli overlevert representanten med bod til Stortinget. Desse dokumenta er henta fram frå det eldste arkivet departementet har på huset, og inneheld i all hovudsak rundskriv og regelverk fram til 1991. Dette gjeld mellom anna investeringar, fulldyrking, grøfting og bureising. For dei ordningane som tredde i kraft tidelgare enn det materialet vi har funne i vårt arkiv, må eg be representanten Lundteigen eventuelt oppsøkje Riksarkivet for å få informasjonen han spør etter.
Vedlagt dette brevet ligg oversikt over regelverk som er relevant for ordningane grøfting av jord og overflatedyrking av jord, og som finst elektronisk på Lovdata.no. For nydyrking blei ei statlig tilskottsordning til nydyrking formelt etablert i 1918. Denne ordninga heldt fram til 1991. Eigne reglar om nydyrking blei etablert frå 1997. Gjeldande reglar om nydyrking av areal til jordbruksformål følgjer av forskrift om nydyrking. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423?q=nydyrking). Forskrifta er heimla i jordlova. Om nydyrking gjeld areal i statsallmenning, er det, i tillegg til nydyrkingsforskrifta, særskilte reglar om dette som følgjer av forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-06-22-1302?q=forskrift%20om%20seter%20og%20tilleggsjord). Forskrifta er heimla i fjellova.
Eg vonar dokumentasjonen kjem godt med.

Vedlegg 1:

Emne 1: grøft*
Rettskilde: SF SFO
Departement: Landbruks- og matdepartementet
Søket er utført i fulltekst
Antall dokumenter funnet: 41

#Dokument
1Forskrift om plantevernmidler
Dato: 06.05.2015 nr. 455
Treff i kapitler: 32013r0284u.pdf, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2015-05-06-455

2Forskrift om nydyrking
Dato: 02.05.1997 nr. 423
Treff i kapitler: Kapittel III Saksbehandling, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1997-05-02-423

3Forskrift om skogfond o.a.
Dato: 03.07.2006 nr. 881
Treff i kapitler: Kap. 3. Bruk av skogfondsmidlar o.a., https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2006-07-03-881

4Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Dato: 25.06.2013 nr. 769
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2013-06-25-769

5Forskrift om plantevernmidler
Dato: 26.07.2004 nr. 1138
Treff i kapitler: Kap. IV. Merking mv., Vedlegg 2. Miljøfaremerking, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2004-07-26-1138

6Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Innovasjon Norge.
Dato: 03.02.2004 nr. 353
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2004-02-03-353

7Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.
Dato: 16.12.2002 nr. 1706
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2002-12-16-1706

8Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.
Dato: 03.12.2001 nr. 1658
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2001-12-03-1658

9Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.
Dato: 20.12.2000 nr. 1624
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-12-20-1624

10Forskrift om plantevernmidler.
Dato: 14.12.2000 nr. 1545
Treff i kapitler: Kap. IV. Merking mv., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-12-14-1545

11Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.
Dato: 22.12.1999 nr. 1557
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-12-22-1557

12Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved fylkesmannen.
Dato: 22.12.1999 nr. 1556
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, Kapittel III. Saksbehandling, Kapittel IV. Utbetaling og kontroll mv., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-12-22-1556

13Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.
Dato: 01.07.1999 nr. 785
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-785

14Forskrift om plantevernmidler.
Dato: 23.02.1999 nr. 166
Treff i kapitler: Kap IV. Merking m.v., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-02-23-166

15Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.
Dato: 02.07.1998 nr. 693
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-693

16Forskrift om investeringsstøtte til miljøtiltak.
Dato: 22.05.1998 nr. 558
Treff i kapitler: Kommentarer til forskriften, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-05-22-558

17Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.
Dato: 03.07.1997 nr. 722
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-722

18Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt.
Dato: 26.02.1997 nr. 1539
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-02-26-1539

19Forskrift om areal og kulturlandskapstillegg.
Dato: 12.07.1996 nr. 817
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-817

20Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå.
Dato: 09.02.1996 nr. 358
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-02-09-358

21Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå.
Dato: 08.02.1995 nr. 580
Treff i kapitler: Kapittel II. Vilkår, tiltaksgrupper og støttenivå, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-02-08-580

22Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.
Dato: 01.09.1994 nr. 860
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-09-01-860

23Forskrift om tilskott til skogkultur.
Dato: 16.05.1994 nr. 366
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-05-16-366

24Forskrift om bruk m.v. av skogavgift.
Dato: 20.04.1994 nr. 311
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-04-20-311

25Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.
Dato: 27.10.1993 nr. 1002
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-27-1002

26Forskrift for etableringstilskott i landbruket.
Dato: 15.11.1992 nr. 1249
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-11-15-1249

27Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i jordbruket.
Dato: 21.08.1992 nr. 628
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-08-21-628

28Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for korn m.v.
Dato: 07.07.1992 nr. 512
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-512

29Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.
Dato: 07.07.1992 nr. 510
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-510

30Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.
Dato: 25.02.1992 nr. 289
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-25-289

31Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.
Dato: 27.06.1991 nr. 498
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-498

32Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for korn m.v.
Dato: 27.06.1991 nr. 500
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-500

33Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising.
Dato: 15.05.1991 nr. 337
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-05-15-337

34Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i landbruket.
Dato: 27.03.1990 nr. 263
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-03-27-263

35Forskrift for etableringstilskott i landbruket.
Dato: 25.08.1989 nr. 1015
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-08-25-1015

36Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising.
Dato: 15.04.1989 nr. 814
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-04-15-814

37Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.
Dato: 03.11.1987 nr. 947
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-11-03-947

38Forskrift om statstilskudd til skogkultur og skogreising.
Dato: 14.05.1987 nr. 535
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-05-14-535

39Forskrift om bruk m.v. av skogavgift.
Dato: 21.06.1984 nr. 1313
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1984-06-21-1313

40Forskrifter for behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier m.v.
Dato: 01.06.1979 nr. 9507
Treff i kapitler: IV. Skogoppsynets oppgaveplikt til ligningsmyndighetene., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1979-06-01-9507

41Forskrift om statsbidrag til skogkultur.
Dato: 08.01.1969 nr. 9333
Treff i kapitler: I. Bidragssatser., III. Arbeider som det gis bidrag til., IV. Nærmere betingelser for bidrag., V. Utbetaling m.v. av bidrag., https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1969-01-08-9333


Vedlegg 2:

Emne 1: overflatedyrk*
Rettskilde: SF SFO
Departement: Landbruks- og matdepartementet
Søket er utført i fulltekst
Antall dokumenter funnet: 76

#Dokument
1Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning
Dato: 22.06.1984 nr. 1302
Treff i kapitler: Kapittel 7 - Utvising og utleige av tilleggsjord, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1984-06-22-1302

2Forskrift om produksjonstillegg for grovfôrproduksjon
Dato: 10.06.1986 nr. 3020
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3020

3Forskrift om driftvansketillegg for brattlendte bruk.
Dato: 10.06.1986 nr. 3018
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3018

4Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.
Dato: 03.11.1987 nr. 947
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-11-03-947

5Forskrift om produksjonstillegg for grovfôrproduksjon.
Dato: 07.06.1988 nr. 3020
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3020

6Forskrift for produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 07.06.1988 nr 1705
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-1705

7Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 07.06.1988 nr. 3017
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3017

8Forskrift om driftvansketillegg for brattlendte bruk.
Dato: 07.06.1988 nr. 3018
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3018

9Forskrift for produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 11.11.1988 nr 1116
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-11-11-1116

10Rundskriv om søknadsskjema for produksjonstillegg i jordbruket
Dato: 16.06.1989 nr. 3901
Treff i kapitler: Driftsvansketillegg for brattlendte bruk, Oppgave over dyrka jord i fjellet, Kode 211, overflatedyrka jord, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-3901

11Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 16.06.1989 nr. 643
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-643

12Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.
Dato: 16.06.1989 nr. 645
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-645

13Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 16.06.1989 nr. 648
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-648

14Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.
Dato: 16.06.1989 nr. 649
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-649

15Forskrift for omleggingstilskudd og arealtilskudd til økologisk landbruk.
Dato: 28.02.1990 nr. 160
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-02-28-160

16Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i landbruket.
Dato: 27.03.1990 nr. 263
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-03-27-263

17Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 20.06.1990 nr. 862
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-862

18Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.
Dato: 20.06.1990 nr. 863
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-863

19Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.
Dato: 20.06.1990 nr. 859
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-859

20Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 26.11.1990 nr. 1116
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-11-26-1116

21Forskrift om omleggingstilskudd og arealtilskudd for økologisk landbruk.
Dato: 14.01.1991 nr. 50
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-01-14-50

22Forskrift for tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap i 1991.
Dato: 15.03.1991 nr. 151
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-03-15-151

23Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 27.06.1991 nr. 501
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-501

24Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.
Dato: 27.06.1991 nr. 502
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-502

25Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 27.06.1991 nr. 496
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-496

26Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.
Dato: 27.06.1991 nr. 498
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-498

27Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 27.11.1991 nr. 797
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-11-27-797

28Forskrift om omleggingstilskudd og arealtilskudd for økologisk landbruk
Dato: 10.02.1992 nr. 3964
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-10-3964

29Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket.
Dato: 25.02.1992 nr. 289
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-25-289

30Forskrift om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap.
Dato: 20.03.1992 nr. 185
Treff i kapitler: Kapittel I. Generelle forhold, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-03-20-185

31Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr.
Dato: 07.07.1992 nr. 510
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-510

32Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 07.07.1992 nr. 513
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-513

33Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.
Dato: 07.07.1992 nr. 514
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-514

34Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 07.07.1992 nr. 508
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-508

35Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i jordbruket.
Dato: 21.08.1992 nr. 628
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-08-21-628

36Forskrift om toprisordningen for melk, utfyllende bestemmelser for 1994.
Dato: 15.10.1993 nr. 939
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-15-939

37Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.
Dato: 27.10.1993 nr. 1002
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-27-1002

38Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon.
Dato: 23.11.1993 nr. 1106
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-11-23-1106

39Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon.
Dato: 01.07.1994 nr. 709
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-07-01-709

40Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon.
Dato: 01.09.1994 nr. 860
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-09-01-860

41Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon.
Dato: 28.07.1995 nr. 704
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-07-28-704

42Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 17.11.1995 nr. 965
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-11-17-965

43Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.
Dato: 12.07.1996 nr. 815
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-815

44Forskrift om areal og kulturlandskapstillegg.
Dato: 12.07.1996 nr. 817
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-817

45Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 12.07.1996 nr. 818
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-818

46Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk.
Dato: 12.07.1996 nr. 819
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-819

47Forskrift om tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder.
Dato: 04.12.1996 nr. 1465
Treff i kapitler: I, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-04-1465

48Forskrift om kvoteordningen for melk.
Dato: 16.12.1996 nr. 1316
Treff i kapitler: I. Innledende bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-16-1316

49Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt.
Dato: 26.02.1997 nr. 1539
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-02-26-1539

50Forskrift om nydyrking
Dato: 02.05.1997 nr. 423
Treff i kapitler: Kapittel I Formål og virkeområde, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1997-05-02-423

51Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.
Dato: 03.07.1997 nr. 720
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-720

52Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.
Dato: 03.07.1997 nr. 722
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-722

53Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 03.07.1997 nr. 723
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-723

54Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk.
Dato: 03.07.1997 nr. 724
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-724

55Forskrift om tilskudd til økologisk landbruk.
Dato: 02.12.1997 nr. 1506
Treff i kapitler: I. Generelle bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-02-1506

56Forskrift om kvoteordningen for melk.
Dato: 17.12.1997 nr. 1450
Treff i kapitler: I. Innledende bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-17-1450

57Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.
Dato: 02.07.1998 nr. 691
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-691

58Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.
Dato: 02.07.1998 nr. 693
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-693

59Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 02.07.1998 nr. 694
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-694

60Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk.
Dato: 02.07.1998 nr. 695
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-695

61Forskrift om husdyrgjødsel.
Dato: 26.11.1998 nr. 1093
Treff i kapitler: Kapittel I. Innledning, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-11-26-1093

62Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.
Dato: 01.07.1999 nr. 782
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-782

63Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd.
Dato: 01.07.1999 nr. 785
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-785

64Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet.
Dato: 01.07.1999 nr. 786
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-786

65Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk.
Dato: 01.07.1999 nr. 787
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-787

66Forskrift om tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder.
Dato: 07.03.2000 nr. 213
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-03-07-213

67Forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk.
Dato: 26.09.2001 nr. 1122
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2001-09-26-1122

68Forskrift om husdyrgjødsel.
Dato: 11.02.2002 nr. 337
Treff i kapitler: Kapittel I. Innledning, Kapittel II. Disponering av husdyrgjødsel, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2002-02-11-337

69Forskrift om kvoteordningen for melk
Dato: 07.01.2003 nr. 14
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2003-01-07-14

70Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Dato: 04.07.2003 nr. 951
Treff i kapitler: Vedlegg 1: Definisjoner, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2003-07-04-951

71Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord
Dato: 08.12.2003 nr. 1434
Treff i kapitler: Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2003-12-08-1434

72Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås
Dato: 15.02.2006 nr. 170
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2006-02-15-170

73Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Dato: 20.01.2012 nr. 83
Treff i kapitler: Kapittel 6 - Standardiserte satser og normer, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2012-01-20-83

74Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Dato: 30.06.2014 nr. 924
Treff i kapitler: Kapittel 2 - Avlingssvikt, Kapittel 6 - Standardiserte satser og normer, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2014-06-30-924

75Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dato: 19.12.2014 nr. 1817
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2014-12-19-1817

76Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Dato: 15.09.2015 nr. 1054
Treff i kapitler: Kapittel 2 - Avlingssvikt, Kapittel 5 - Standardiserte satser og normer, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2015-09-15-1054Lenke til vedleggene i pdf-format:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2016-2017/dok15-201617-0024-vedlegg.pdf