Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:143 (2018-2019)
Innlevert: 15.10.2018
Sendt: 15.10.2018
Svart på: 25.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvorfor har statsråden ikke fått gjennomført felles IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i Norge, og hvordan skal han sikre medisinsk beredskap i den mest folkerike delen av landet, når datasystemene der jevnlig bryter sammen?

Grunngiving

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo betjener over 1,5 millioner innbyggere og tok over 200 000 samtaler i fjor. TV2 kunne søndag 14.10 melde at de over 23 år gamle datasystemene i Oslo jevnlig bryter sammen, og at de da må ty til blokk og papir for å dirigere ambulansene. En slik situasjon er alvorlig. I tillegg har forsøk på å få en felles IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i Norge strandet, noe som også er alvorlig. Dette var et viktig oppfølgingspunkt etter 22. juli.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg ser svært alvorlig på at AMK-sentralen i Oslo har et IKT-system som tidvis ikke fungerer. Jeg forventer at Oslo universitetssykehus (OUS) og leverandøren CSAM tar ansvar for å løse problemene med IKT-systemene, slik at pasientene kan være trygge på å få hjelp uten forsinkelser som skyldes utdatert teknologi. Jeg vil følge opp saken med Helse Sør-Øst RHF.

I felles foretaksmøte i januar 2015 ble de fire helseregionene bedt om å sikre en felles anskaffelse av nye IKT-løsninger ved AMK-sentralene. Nasjonal IKT HF (NIKT) fikk i oppdrag å gjennomføre en anskaffelse, men i mai 2017 ble hele prosjektet stanset. Helseregionene informerte departementet om at arbeidet med en felles anskaffelse av IKT-system til AMK-sentralene ville bli avsluttet. De mente at det var helt nødvendig å stoppe prosjektet og at det ikke ville være forsvarlig å fortsette prosjektet i den daværende form. Prosjektet hadde for høy kompleksitet og for høy risiko.

Helseregionene anbefalte etter dette at Helse Vest RHF fikk i oppdrag å forberede og gjennomføre en felles anskaffelse basert på anbefalingene i erfaringsrapporten fra «Ny teknologi AMK». En forutsetning var at alle helseregionene ble involvert i innkjøpsprosjektet, og at det ble utarbeidet et felles målbilde, ambisjonsnivå og et omforent veikart. Helseregionene vil i desember 2018 ta stilling til beslutningsgrunnlag for anskaffelse av IKT-system til AMK-sentralene. Anskaffelsesprosjektet, dvs. fra utlysing til ferdig inngått kontrakt, er planlagt gjennomført i perioden januar 2019 til september 2019. Tidspunkt for innføring av ny løsning vil først være klart i september 2019.

Når det gjelder AMK-sentralen i Oslo, så er det OUS som har ansvar for den daglige driften. Dette er landets desidert største AMK-sentral og betjener en befolkning på om lag 1,6 millioner innbyggere. De svarer på 113-samtaler innen 10 sekunder for over 90 % av samtalene, og anvender programvaren CSAM AMIS som verktøy for håndtering av oppdrag. Det er grunn til å tro at CSAM AMIS er ustabilt fordi antallet innkomne samtaler er svært høyt.

Fra mai i år har OUS vært med på et arbeid for oppgradering av CSAM AMIS sammen med leverandøren (CSAM). Denne oppgraderingen testes nå, og "akseptansetest" er berammet til 5. november i år. Om denne oppgraderingen gir nødvendig stabilitet er det for tidlig å konkludere på nå. Leverandøren har dessverre skjøvet flere av de ønskede endringene ut i tid, men jeg forventer at de tar et ansvar for å bedre situasjonen. I tillegg til arbeidet med oppgraderingen, så er OUS i dialog med Sykehuspartner HF for å gjøre forbedringer på grunnleggende infrastruktur. Dette vil samlet sett med stor sannsynlighet bidra til økt stabilitet.