Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1872 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 21.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden garantere at ingen av de andre planlagte sykehusprosjektene i Helse Sør-Øst blir forsinket som følge av utbyggingen ved OUS, og kan han i motsatt tilfelle opplyse om hvilke utbygginger som blir forsinket?

Grunngiving

Oslo universitetssykehus’ (OUS) planlagte nedleggelse av Ullevål sykehus og utbygging på Gaustad har fått kritikk fra en rekke fagmiljøer – ikke bare for å gi et dårligere pasienttilbud, men også for å være en unødvendig dyr investering.
Den oppdaterte konseptrapporten for Oslo universitetssykehus’ utbyggingsplaner på Aker og Gaustad fastslår følgende:

«En investeringsportefølje av denne størrelsesorden påvirker den samlede økonomiutviklingen i Helse Sør-Øst. Prosjektene som er under utredning medfører låneopptak tilsvarende mer enn det dobbelte av hva Helse Sør-Øst har i dag. Dette gir fremtidige forpliktelser og kan medføre redusert økonomisk handlingsrom gjennom låneperioden på 25 år. Finansieringsplanen til prosjektene på Aker og Gaustad innebærer også uttak og opplåning av regionale midler, gjennom den regionale låneordningen mellom helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.»

Det står en lang rekke planlagte utbygginger i kø i Helse Sør-Øst: Utvidelse av akuttmottaket på Kalnes, nytt bygg for psykisk helsevern på Ahus, nytt sykehus i Innlandet, nytt akuttbygg i Kristiansand, nytt somatikkbygg i Skien, nytt sykehus i Drammen, for å nevne noen. Når Helse Sør-Øst fastslår at prosjektet kan gi redusert økonomisk handlerom i flere tiår fremover, er det grunn til å frykte at nødvendige investeringer i sykehus på hele Øst- og Sørlandet blir utsatt eller avlyst.
Det er særlig grunn til å være bekymret på vegne av Sykehuset Innlandet. Der må helseforetaket vise bedre økonomiske resultater før det blir aktuelt å gi noe løfte om investeringer. Samtidig har styret i Helse Sør-Øst fastslått at «fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg» (styresak 005-2019). Ved en utsettelse av prosjektet risikerer man at sykehusfunksjoner blir lagt ned og slått sammen mange år før et eventuelt nytt sykehus står klart.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er Helse Sør-Øst som har ansvar for å planlegge og prioritere sine investeringsprosjekter og for at disse gjennomføres innenfor faglige og økonomiske rammer. Utbyggingen av Aker og Gaustad er et prioritert prosjekt i Helse Sør-Øst. Mye av pasientbehandlingen ved Oslo universitetssykehus foregår i dag i gamle bygg, med til dels svært dårlig standard. I tillegg er det behov for å øke sykehuskapasiteten. Nye sykehusbygg i Oslo vil være positivt for hele Oslos befolkning og også for befolkningen i resten av landet. De planlagte investeringene ved Oslo universitetssykehus er relativt sett ikke større enn det som gjennomføres ved andre sykehus.

Representanten Toppe viser til at finansieringsplanen for prosjektene på Aker og Gaustad innebærer uttak og opplåning av regionale midler gjennom den regionale låneordningen i Helse Sør-Øst. Oslo universitetssykehus har tidligere bidratt til å realisere prioriterte prosjekter i andre deler av helseregionen og har betydelige beløp utestående i den regionale låneordningen. Nå er utbygging ved Oslo universitetssykehus prioritert i regionen. Men også andre prosjekter er prioritert. Byggingen av nytt sykehus i Drammen er påbegynt. Prosjektene i Telemark, Østfold og ved Ahus er alle i konseptfasen. Videre har Helse Sør-Øst besluttet at prosjektet på Innlandet kan igangsette konseptfasen i 2021.

All prioritering binder opp bruk av midler – og investeringer i bygg binder opp midler over en rekke år. Samtidig er det behov for bedre bygg og utstyr som en del av god pasientbehandling. Det er derfor viktig at alle prosjekter sees i sammenheng og også opp mot andre nødvendige prioriteringer. Slike vurderinger gjennomføres ved behandling av de økonomiske langtidsplanene. Styret for Helse Sør-Øst behandlet sin økonomiske langtidsplan 2020-2023 20. juni 2019. Prosjektet nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus ble her foreslått prioritert, sammen med flere andre prosjekter. Det blir opplyst at disse nye prosjektene avhenger til dels av fremdriften i andre prosjekter og til dels av resultatutviklingen. Helse Sør-Øst har en stor økonomi. I sakspapirene til økonomisk langtidsplan framkommer at regionen årlig har 3,8 mrd. kroner tilgjengelig i fri likviditet ved et resultat i balanse. Disse midlene benyttes til avdrag på tidligere lån, finansiering av regionalt prioriterte prosjekter og til helseforetakenes lokale investeringer. Prioriteringer og handlingsrom vurderes årlig ved rullering av de økonomiske langtidsplanene.