Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2086 (2018-2019)
Innlevert: 13.08.2019
Sendt: 13.08.2019
Til behandling

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvorfor er kunstnerisk utsmykking og bistand i offentlige bygg ute på anbud?

Grunngiving

Sykehusbygg HF utlyste i sommer et offentlig anbud om rammeavtale for anskaffelse av kunstfaglig bistand til bruk i sykehusprosjekt for perioden 2019-2021. Anskaffelsen omfatter blant annet kartlegging og prioritering av områder og steder som særlig egner seg for kunst, utarbeidelse av en overordnet strategi for håndtering av ny og eventuell eksisterende kunst, gjennomføring av konkurranser, bestillinger og innkjøp, valg av kunstnere og kunstverk, samt gjennomgang og kartlegging av eksisterende kunst som grunnlag for kuratorisk vurdering. Gjennomføring av kunstprosjekter i statlig eide bygg er KOROs hovedoppgave. I 1997 ble ordningen styrket ved at det automatisk settes av en prosentandel av byggebudsjettet til kunst i alle statlige byggeprosjekter, en sats som varierer fra 0,5 til 1,5 prosent. Denne prosentandelen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for å få ut kunsten.
Det kan se ut som om kunstnerisk utsmykking i offentlige bygg nå er på anbud. Vi er bekymret for hvorfor ikke KORO er satt til å løse oppgaven og om dette vil bety at det heretter blir mindre kunstinnkjøp i de offentlige helseforetakene.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg