Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2086 (2018-2019)
Innlevert: 13.08.2019
Sendt: 13.08.2019
Besvart: 20.08.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvorfor er kunstnerisk utsmykking og bistand i offentlige bygg ute på anbud?

Begrunnelse

Sykehusbygg HF utlyste i sommer et offentlig anbud om rammeavtale for anskaffelse av kunstfaglig bistand til bruk i sykehusprosjekt for perioden 2019-2021. Anskaffelsen omfatter blant annet kartlegging og prioritering av områder og steder som særlig egner seg for kunst, utarbeidelse av en overordnet strategi for håndtering av ny og eventuell eksisterende kunst, gjennomføring av konkurranser, bestillinger og innkjøp, valg av kunstnere og kunstverk, samt gjennomgang og kartlegging av eksisterende kunst som grunnlag for kuratorisk vurdering. Gjennomføring av kunstprosjekter i statlig eide bygg er KOROs hovedoppgave. I 1997 ble ordningen styrket ved at det automatisk settes av en prosentandel av byggebudsjettet til kunst i alle statlige byggeprosjekter, en sats som varierer fra 0,5 til 1,5 prosent. Denne prosentandelen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for å få ut kunsten.
Det kan se ut som om kunstnerisk utsmykking i offentlige bygg nå er på anbud. Vi er bekymret for hvorfor ikke KORO er satt til å løse oppgaven og om dette vil bety at det heretter blir mindre kunstinnkjøp i de offentlige helseforetakene.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Gjeldende ordning for utsmykking av statlige bygg er hjemlet i kongelig resolusjon av 5. september 1997. Kostnadene til utsmykking skal innarbeides i kostnadsrammen for statlige byggeprosjekter. Avsetningen til utsmykking fastsettes vanligvis samtidig med kostnadsrammen, og avsetningen kan variere fra 0 % til 1,5 % av kostnadsrammen avhengig av byggeprosjektets art. Prosjektene gjennomføres av statens fagorgan for kunst i offentlige rom, KORO.

I nevnte kgl. res. presiseres det imidlertid at ordningen er avgrenset til statlige bygg:"Statsaksjeselskap, særlovselskaper, statsforetak og statlige stiftelser vil også falle utenfor ordningen da denne bare omfatter statlige bygg. De bør også anmodes om å følge prosentsats av byggekostnadene til utsmykking av bygg. Eventuelle utsmykkingskostnader må finansieres av virksomheten. Utsmykkingsfondet kan benyttes som konsulent og gjennomfører av disse sakene etter forespørsel og mot vederlag."Representanten Trettebergstuen viser i sin begrunnelse for spørsmålet til at Sykehusbygg HF i sommer utlyste et offentlig anbud om rammeavtale for anskaffelser av kunstfaglig bistand til bruk i sykehusprosjekter for perioden 2019-2021.

Sykehusbygg HF er et særlovselskap, jf. lov 15. juni 2001, nr. 93 om helseforetak m.m., § 2. Den fremgangsmåten Sykehusbygg HF her har lagt opp til for å kontrahere utsmykkingsoppdrag, er følgelig ikke er i strid med gjeldende regelverk.

Det er ikke uvanlig at andre aktører enn KORO tillegges ansvar for å gjennomføre utsmykkingsoppdrag, også på sykehussektoren. Det er imidlertid første gangen dette skjer i form av innhenting av anbud til en flerårig rammeavtale om kunstfaglig bistand, slik Sykehusbygg HF har valgt å gjøre.