Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2262 (2018-2019)
Innlevert: 06.09.2019
Sendt: 06.09.2019
Svart på: 13.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Kan samferdselsministeren bekrefte at ambisjonsnivået for servicen på Østfoldbanen etter anbudsutsettingen er at det skal "minst like bra som i dag"?

Grunngiving

Tidligere denne uken ble det varsel at konkurranseutsettingen av toglinjene på Østfoldbanen skal fremskyndes. I den forbindelse har samferdselsministeren lovet at tilbudet skal være "minst like bra som i dag". Dette er urovekkende nyheter og en hån mot reisende på Østfoldbanen, som har opplevd en lang rekke servicebrudd med innstillinger og forsinkelser i sitt togtilbud.

På spørsmål fra meg for om lag et år siden (15:2317 (2017-2018)), kunne samferdselsministeren bekrefte at det i årets åtte første måneder hadde vært hele 4366 avvik på Østfoldbanen. Etter årets sommerstenging har tilbudet nok en gang vært preget av innstillinger og forsinkelser som følge av en langvarig feil på signalanlegget.

Reisende på Østfoldbanen forventer en kraftig forbedring og økt stabilitet på togtilbudet, status quo er langt fra godt nok.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Tentativ pakkeinndeling og framdriftsplan for konkurranseutsetting av persontrafikken i det sentrale austlandsområdet legg til grunn at togtilbodet på Østfoldbanen inngår i trafikkpakke 4 med trafikkstart ved ruteterminskiftet i desember 2022. Tidspunktet er samanfallande med planlagt opning av Follobanen. Når Follobanen tas i bruk, vil det frigjerast kapasitet på Østfoldbanen mellom Ski og Oslo. Det vil være mogleg å auke frekvensen frå 2 til 4 i grunnruta.Toga sør for Ski (Moss, Mysen og Halden) vil gå via nye Follobanen, noko som gjer at det vil bli plass til å framføre fleire lokaltogsavgangar på Østfoldbanen mellom Ski og Oslo. Reisande mellom Ski og Oslo får fleire avgangar enn i dag, og reisetida på Follobanen blir redusert frå om lag 20-22 til 11-12 minutt.Ny driftsmodell med vinnande togoperatør for trafikkpakke 4 etter opning av Follobanen forventast å gje ein betre kvalitet i togtilbodet, med færre forseinkingar og innstillingar som følgje av feil på infrastruktur. Infrastrukturkapasiteten på Østfoldbanen med gjeldande rutetilbod er fullt utnytta og svært sårbar for avvik. Nytt dobbeltspor Oslo-Ski vil gi skilde trasear for lokaltog som stoppar på alle stasjonar og direktetog. Dette skal gi ein mykje meir robust produksjonsplan. Erfaringar frå strekninga Oslo-Lillestrøm med tilsvarande infrastrukturkapasitet gir grunnlag for å tru på dette.Jernbanedirektoratet vil inneverande haust starta arbeidet med å utarbeida konkurransegrunnlag for trafikkpakke 4. I tidlegare togkonkurransar er det stilt høgare krav til leveransekvalitet enn i dei direktetildelte trafikkavtalane direktoratet har. Vidare har tilboda i konkurransane vorte evaluerte på kundehandtering ved avvik.Jernbanedirektoratet si vurdering er at høgare kapasitet og betre kvalitet på infrastrukturen frå desember 2022, i kombinasjon med betre mekanismar for å sikre god kundekvalitet i konkurranseutsette trafikkavtalar, vil gi kundane på Østfoldbanen ein betre kvardag med færre forseinkingar og innstillingar.