Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:199 (2019-2020)
Innlevert: 31.10.2019
Sendt: 31.10.2019
Svart på: 08.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Mener statsråden arbeidsgivere har adgang til å kreve at arbeidstakere skal søke om ulønnet permisjon mens de søker om pleiepenger til sitt syke barn, og hvorfor er reglene annerledes for egen sykdom enn fravær på grunn av barns alvorlig sykdom?

Grunngiving

Etter folketrygdloven er det krav for å motta pleiepenger og opplæringspenger er at man taper arbeidsinntekt.
Organisasjonen Løvemammene forteller at de erfarer at stadig flere foreldre opplever at de blir bedt om å søke ulønnet permisjon da de melder om fravær i forbindelse med alvorlig syke barn. Flere arbeidsgivere stiller krav om at foreldre fremmer søknad om ulønnet permisjon før arbeidsgiver sender inntektsopplysninger til NAV.
Ulønnet permisjon gir ikke rett til pleiepenger/opplæringspenger. Foreldre som fra før er i svært sårbare situasjoner blir svært engstelige for å få avslag på søknaden om pleiepenger/ opplæringspenger når de har blitt presset til å søke ulønnet permisjon.
I arbeidsmiljølovens paragraf 12-9, 5 ledd står det:

«Arbeidstaker har uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden.»

Det kan synes som om arbeidsgiver tolker dette til at det skal søkes ulønnet permisjon. Noe som i verste fall kan føre til avslag.
Etter noen uker i ulønnet permisjon er det også slik at arbeidstaker mister en del grunnleggende rettigheter som arbeidstaker, noe som kan gi svært alvorlige konsekvenser for den enkelte. I tillegg er det slik at man under ulønnet permisjon risikerer å miste selve sykepenger-/pleiepengerettigheten. Dette vil kunne ha enorme økonomiske konsekvenser for familier i svært vanskelige situasjoner med alvorlig syke barn.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeidsmiljøloven § 12-9 gir regler om arbeidstakers rett til fri/permisjon når barn som arbeidstakeren har omsorg for er syk. Etter arbeidsmiljøloven § 12-9 fjerde ledd har arbeidstaker således rett til permisjon når:a) barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen,

b) barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, eller

c) barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.Som det vises til i bakgrunnen for spørsmålet til skriftlig besvarelse, har arbeidstaker dessuten alltid rett til permisjon når det ytes pleiepenger fra folketrygden, jf. arbeidsmiljøloven § 12-9 femte ledd. De lovfestede rettighetene til permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9 er rettigheter som ikke kan begrenses av arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan altså ikke nekte eller sette betingelser for permisjon når vilkårene etter § 12-9 er oppfylt.

For å få rett til pleiepenger er det et vilkår om å ha vært i jobb eller likestilt aktivitet minst fire uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet (vilkår om opptjeningstid). Tidspunktet for når krav om ytelse ble framsatt har således ikke betydning for vurderingen av om opptjeningsvilkåret er oppfylt.