Endringer i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere

Innst. 28 S (2021-2022)

Vedtak 14

Vedtak 3. november 2005, senere endret ved vedtak 8. desember 2011, om etterlønn til medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere endres til:

«Medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere kan ved fratreden tilstås hel eller delvis godtgjørelse (fratredelsesytelse) i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har lønns-/næringsinntekt, pensjon e.l. over et visst nivå, etter avgjørelse av Kongen i hvert enkelt tilfelle.

Statsministerens kontor kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning og avkorting av fratredelsesytelsen.

Det tilstås ikke fratredelsesytelse til medlem av regjeringen, statssekretærer eller politiske rådgivere som er valgt stortingsrepresentant, og som ved uttreden fra regjeringen møter på Stortinget.»