Energipolitikken

St.meld. nr. 29 (1998-1999), unntatt kap. 8, Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Høyrer til sak

Vedtak 256

Stortinget ber Regjeringen snarest treffe tiltak for omgjøring av vilkårene i de tildelte utslippstillatelser for gasskraftverk. Behandlingen av omgjøringssakene og eventuelle utslippssøknader for nye gasskraftverk forutsettes å skje innenfor forurensningslovens rammer, og slik at følgende retningslinje legges til grunn:
Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft stilles ikke strengere utslippskrav for klimagasser enn det som i dag er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land.

Vedtak 257

Krav til utslippsreduksjoner av NOx kan søkes imøtekommet ved at søkerne påtar seg forpliktelser som innebærer NOx-reduserende tiltak i andre virksomheter, herunder i samferdselssektoren.

Vedtak 258

Stortinget legger til grunn at gasskraftverk som før Kyoto-protokollens første budsjettperiode deltar i internasjonale fondssystemer, kvoteordninger eller
andre ordninger som Kyoto-protokollen legger opp til, blir forhåndskreditert dette. Stortinget anser det som viktig at en slik kreditering blir lovregulert i god tid før Kyoto-protokollens gjennomføringsperiode.

Vedtak 259

Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike ordninger for å drive frem ny renseteknologi for gasskraft, og legge frem konkrete forslag for Stortinget.

Vedtak 260

Stortinget ber Regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for bruk av naturgass i Norge.

Vedtak 261

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om incentiver slik at det store potensialet av utbedring og opprustning av eksisterende vannkraftverk kan utløses, samt incentiver som kan øke energigjenvinningen i industrien.

Vedtak 262

St.meld. nr. 29 (1998-1999) - Om energipolitikken - vedlegges protokollen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å vurdere muligheten for et energibruksdirektorat som en del av arbeidet som nå utredes med tanke på effektivisering og reorganisering av enøkarbeidet. Et slikt direktorat bør også være ansvarlig for bygging av vannbårne varmenett.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å legge til rette muligheter for å finansiere enøktiltak inkl. bruk av varmepumper, i private husholdninger og offentlige bygg over nettleien basert på et prinsipp der investeringen til tiltakene finansieres fra et fond, og hvor kunden betaler tilbake investeringen over en periode på 4-6 år, gjennom strømregningen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å utrede muligheten for å introdusere teknologi som gjør toveis kommunikasjon mellom kraftprodusent og forbruker mulig, som en del av arbeidet med utredningen av et toprissystem.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å utarbeide en helhetlig strategi for bruk av vannbåren varme til oppvarming.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om et internasjonalt senter for nye og fornybare energiformer.

Vedtak 268

Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest innen 1. juni 2000, komme tilbake med forslag til endring av forurensningsloven dersom det viser seg nødvendig for å gjennomføre innstillingens forslag til vedtak romertall I og II.