Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 8 (1999-2000), Innst. S. nr. 256 (1999-2000)

Vedtak 6

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om opprettelse av Norsk kulturminnefond i en egen proposisjon høsten 2000.

Vedtak 7

Stortinget ber Regjeringen gjennomgå lov, regelverk og dispensasjonspraksis for å styrke arbeidet med støyforebygging, samt iverksette tiltak som sikrer forskning på og utvikling av støykompetanse.

Vedtak 8

St.meld. nr. 8 (1999-2000) - Om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og St.meld. nr. 33 (1999-2000), tilleggsmelding til St.meld. nr. 8 (1999- 2000) - vedlegges protokollen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å følge opp de tiltak og strategier for en framtidig villaksforvaltning som er lagt fram av Villaksutvalget, inkludert forslagene om 50 navngitte nasjonale laksevassdrag og 9 nasjonale laksefjorder.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å utarbeide et forslag om lovfestet plikt til å etterfølge internasjonale avtaler gjennom nasjonal lovgivning og praksis.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å føye til et fjerde nasjonalt resultatmål til mål for redusert radioaktiv forurensing. Det fjerde nasjonale resultatmålet skal være å opprette et nasjonalt deponi for brukt atombrensel fra de norske forsøksreaktorene.